Savjetovalište za mlade s invaliditetom

Savjetovalište za mlade s invaliditetom


Osobe s invaliditetom su izrazito vulnerabilna populacija koja zahtijeva primjereni način ostvarivanja kontakta, ali i specifičnu zdravstvenu skrb. U Zakonu o Hrvatskom registru osoba s invaliditetom navedeno je kako je invaliditet trajno ograničenje, smanjenje ili gubitak sposobnosti (koji proizlazi iz oštećenja zdravlja) neke fizičke aktivnosti ili psihičke funkcije primjerene životnoj dobi osobe i odnosi se na sposobnosti, u obliku složenih aktivnosti i ponašanja, koje su općenito prihvaćene kao bitni sastojci svakodnevnog života. Prema podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u rujnu 2021. godine, u Gradu Zagrebu živi 105.291 osoba s invaliditetom, što čini 13% ukupnog stanovništva grada. Udio djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom iznosi 13,8% u ukupnom broju osoba s invaliditetom. Protekle školske godine 2020./2021. u redovni osnovnoškolski sustav bilo je uključeno 5.100 učenika s teškoćama u razvoju, u srednje škole preko 2.800, a trenutno 367 studenata s invaliditetom studira na Sveučilištu u Zagrebu.

 

U planiranju i provođenju mjera i aktivnosti u okviru Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, kao posebno ranjivu skupinu unutar cjelokupne populacije osoba s invaliditetom posebnu pozornost potrebno je posvetiti djeci s teškoćama u razvoju i mladim osobama s invaliditetom koji se suočavaju s nizom zapreka u procesu obrazovanja, zdravstvene zaštite, stanovanja, zapošljavanja i sl.). Navedene skupine osoba s invaliditetom zahtijevaju multidisciplinarni pristup u planiranju i provođenju mjera i aktivnosti u svim područjima djelovanja. Pandemija COVID-19 i potres u Gradu Zagrebu posebno su teško pogodile osobe s invaliditetom. Pandemija COVID-19 posebno je teško pogodila gradove i pogoršala postojeće nejednakosti. Osobito treba napomenuti kako su u većem riziku od zaraze COVID-19, te imaju više teškoća u pridržavanju mjera opreza, kao i fizičkog distanciranja. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ sudjeluje u provedbi mjera za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u sustavu socijalne skrbi za pružatelje socijalnih usluga smještaja za odrasle osobe s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom te pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga (smještaj u udomiteljsku obitelj i organizirano stanovanje). Direktnom i konstruktivnom suradnjom pružane su preporuke i savjetovanje zaposlenicima i korisnicima ustanova socijalne skrbi, osobama s invaliditetom te njihovim roditeljima ili skrbnicima.

 

Opći cilj programa Savjetovališta je očuvanje i unapređenje zdravlja i kvalitete života mladih s invaliditetom.

Specifični ciljevi:

 • savjetovanje i edukacija mladih s invaliditetom i njihovih obitelji
 • integracija mladih s invaliditetom u svakodnevni život s naglaskom na sposobnosti osobe s invaliditetom kako bi ostvarili svoj puni potencijal, kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice.
 • smanjenje stigmatizacije i predrasuda o mladima s invaliditetom,
 • unaprjeđenje kvalitete života mladih s invaliditetom.
 • motivacija i edukacija srednjoškolaca i studenata za usvajanjem novih znanja i kompetencija o suvremenim pristupima invaliditetu, o karakteristikama pojedinih dijagnoza, o modernim tehnologijama, vještinama komunikacije i odgovarajućeg pristupa osobama s invaliditetom te drugim aspektima značajnim za život osoba s invaliditetom, različitim aspektima rada u uvjetima pandemije COVID-19 virusa
 • primjena usvojenog primjerenog načina i vještina komunikacije u kontaktu s osobama s invaliditetom.

 

Program će se provoditi uz individualno savjetovanje i izradu plana podrške te intervencije za pojedine korisnike, te sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji i preporukama prema potrebi online provedba savjetovanja i edukacije. Savjetovanje uključuje edukacijsko-rehabilitacijske postupke prema pojedincima, obiteljima i skupinama usmjerenih unaprjeđenju i/ili zadržavanju funkcionalnih sposobnosti i razvoju individualnih potencijala, stjecanja akademskih, socijalnih, životnih znanja i vještina, profesionalnog osposobljavanja/rehabilitacije, unaprjeđenja životnog okruženja, mentalnog zdravlja i kvalitete života.

 

Usluge koje se pružaju u Savjetovalištu

 1. Savjetovanje i podrška mladim s invaliditetom
 2. Savjetovanje i podrška roditeljima mladih s invaliditetom
 3. Suradnja s matičnim školama/fakultetima/centrima za odgoj i obrazovanje s ciljem uspješnijeg rješavanja detektiranih teškoća u koordinaciji sa školom/fakultetom
 4. Suradnja s drugim dionicima CZM-a te usmjeravanje prema utvrđenim potrebama
 5. Suradnja s civilnim društvom (udrugama, društvima) koji skrbe o osobama s invaliditetom
 6. Stručno vođenje i savjetovanje socijalnih ustanova (kontakt s ravnateljima ustanova i/ili koordinatorima za Covid-19 uz određivanje mjera koje trebaju provoditi u specifičnim situacijama s obzirom da skrbe o vulnerabilnoj skupini stanovništva. Provedba online je prilagođeno situaciji u posljednje dvije godine pandemije Covid-19.
 7. Organizacija i provedba edukativnih predavanja i radionica za srednjoškolce i studente tijekom kojih se prezentiraju načini ostvarivanja primjerene komunikacije s osobama s invaliditetom, skreće se pozornost na specifičnosti zdravstvene skrbi, te naglašava važnost poštivanja prava za ovu izrazito vulnerabilnu populaciju.

 

Podizanjem svijesti javnosti sustavnim edukacijama i pružanjem informacija o pravima i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom, mijenjajući negativne stavove u pozitivne i podržavajuće, doprinosimo općoj toleranciji prema različitosti, strpljenju, humanosti, empatičnosti – u konačnici stvaramo obrazovanije i senzibilnije društvo, u kojem će osobe s invaliditetom biti aktivni i ravnopravni članovi zajednice, uz podršku. Važno je „staviti se u cipele“ onih koji trajno ili povremeno trebaju našu pomoć, kako bismo ih bolje razumjeli i shvatili nužnost prilagodbi djeci s teškoćama u razvoju i mladim osobama s invaliditetom, njihove karakteristike i specifičnosti funkcioniranja, kao i ograničenja koja su posljedica oštećenja i bolesti s jedne strane, ali i prepreka koje im suvremeno društvo postavlja s druge strane. To je proces uzajamnog primanja i davanja koji nas sve zajedno obogaćuje. 

 

U Centru za zdravlje mladih nudimo vam podršku!

Želite li se uključiti u SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE S INVALIDITETOM?

Svoj termin za inicijalni razgovor s magistrom edukacijske rehabilitacije (besplatno i bez uputnice, kao i ostale usluge Centra) možete dogovoriti putem mail adrese  marija.skes@stampar.hr   ili na broj 01 6468 333, gdje ujedno možete dobiti i više informacija.

 Radno vrijeme: svaka druga neparna srijeda ujutro 08:00-16:00 sati

                            svaka druga parna srijeda od 08:00-12:00 sati

Marija Škes, mag. educ. reh.

Literatura

 

 1. Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje 2021. do 2024. (NN 143/21)
 2. Cambron, C., Catalano, R. F. and Hawkins, J. D. (2019). The social development model. In: D. P. Farrington, L. Kazemian, A. R. Piquero (Eds.). The Oxford handbook of developmental and life-course criminology. New York: Oxford University Press.
 3. Courtenay, K., & Perera, B. (2020). COVID-19 and people with intellectual disability: impacts of a pandemic. Irish Journal of Psychological Medicine, 1-21.
 4. EU Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. do 2030. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=hr
 5. Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis https://www.hzjz.hr/cat/periodicne-publikacije/ 
 1. https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/
 2. Huskin, P. R., Reiser-Robbins, C., & Kwon, S. (2018). Attitudes of Undergraduate Students Toward Persons With Disabilities: Exploring Effects of Contact Experience on Social Distance Across Ten Disability Types. Rehabilitation Counseling Bulletin, 62(1).
 3. Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje 2021. do 2027. (NN 143/21/
 4. UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN 6/07)
 5. UNICEF - COVID-19 response: Considerations for Children and Adults with Disabilities (2020). https://sites.unicef.org/disabilities/files/COVID-19_response_considerations_for_people_with_disabilities_190320.pdf
 6. Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju 2016. do 2020. (Sl.gl. Grada Zagreba 4/16)
 7. Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN 64/01)
 8. Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba za godinu https://www.stampar.hr/hr/publikacije