Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata

Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata


U rad Savjetovališta za poremećaje prehrane školske djece i studenata uključuju se djeca i mladi registrirani tijekom preventivnih aktivnosti od strane nadležnih liječnika školske i sveučilišne medicine ili ona koja se obraćaju samoinicijativno, uz obvezno uključivanje roditelja/staratelja za djecu ispod 18. godina. Nakon objektivne procjene stanja i navika od strane nadležnog liječnika školske medicine primjenom stručno usuglašenih postupnika, izrađuje se plan intervencije i praćenja u suradnji s nutricionistom. U suradnji s izabranim liječnicima osiguravaju se dodatni postupci i pretrage te konzultacija s drugim stručnjacima, prema indikaciji. Savjetovanje uključuje metode bihevioralno - kognitivne, realitetne i psihoanalitičke terapije s naglaskom na opće preventivne mjere, detaljno upoznavanje obiteljske anamneze i okolišnih čimbenika te individualnih potreba svakog korisnika usluga Savjetovališta. Poseban naglasak je na poticanju odgovornog odnosa i ponašanja prema vlastitom zdravlju i njegovu očuvanju, ali i pružanje konkretnih savjeta o prehrani te izrada individualnih smjernica i jelovnika.

 

Nutricionizam ili znanost o prehrani proučava odnos između čovjeka i hrane te svega što proizlazi iz tog odnosa. Nutricionističko savjetovanje u Centru obuhvaća konstantan rad sa mladima i njihovim roditeljima kojima su potrebne ciljane informacije o prehrani sa konkretnim primjerima i naravno sa različitim zdravstveno prehrambenim stanjima. Procjenjujemo nutritivni status, antropometrijska mjerenja i nutritivna anamneza te se određuju ciljevi dijetoterapije. Analiza dnevnika prehrane i promjene prehrambenih navika, kontrolna antropometrijska mjerenja, procjenu tijeka dijetoterapije, davanje savjeta i smjernica za prehranu, vođenje dokumentacije. O prehrani je uvijek potrebno pričati a osnovni principi pravilne prehrane su raznolikost, umjerenost i ravnoteža.

Kineziolog provodi individualna i grupna savjetovanja te radionice o zdravstveno usmjerenoj tjelesnoj aktivnosti primjenjivoj kod poremećaja prehrane školske djece i studenata. Tjelesna aktivnost, kao jedna od mjera primarne prevencije, ima važnu ulogu u prevenciji, ali i u liječenju poremećaja prehrane upravo iz razloga jer pomaže u postizanju energetske ravnoteže u organizmu. Jedna od temeljnih zadaća savjetovališta je i promicanje zdravih životnih navika koje se, između ostalog, odnose i na poticanje redovite provedbe tjelesne aktivnosti. U tom smislu rad kineziološkog dijela savjetovališta se bazira na postavljanju ostvarivih ciljeva, poglavito onih koji se odnose na odabir primjerenog sadržaja te individualno određivanje učestalosti, trajanja i intenziteta tjelesne aktivnosti. Kineziološka savjetovanja provode se na temeljima, principima i smjernicama inicijative Exercise is Medicine koja je koordinirana od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Američkog koledža za sportsku medicinu (ACSM).

 

Prema indikaciji, prati se zdravstveno stanje redovitim kontrolnim pregledima te nužnim dijagnostičkim postupcima. Kod učenika osnovnih i srednjih škola s razrednicima, profesorima tjelesne i zdravstvene kulture te stručnim suradnicima škole dogovaraju se mjere i postupci, primjenjivi u redovitom školskom sustavu.

 

U Savjetovalištu za poremećaje prehrane radi liječnik specijalist školske medicine dr. sc. Nina Petričević, nutricionist Sanja Jelušić sanja.jelusic@stampar.hr i kineziolog Hrvoje Radašević hrvoje.radasevic@stampar.hr .

Radno vrijeme: srijeda od 11.00 – 15.00

Naručivanje za ovu uslugu je putem e-maila savjetovališta: savjet-mladi@stampar.hr.  Trijažu rade medicinske sestre i liječnik školske medicine.

Literatura:

  1. American College of Sports Medicine (2018) ACSM`s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 10th ed. Wolters Kluwer
  2. Bioelectrical impedance analysis—part II: utilization in clinical practice Ursula G. Kylea , Ingvar Bosaeusb , Antonio D. De Lorenzoc , Paul Deurenbergd , Marinos Eliae , Jose´ Manuel Go´mezf , Berit Lilienthal Heitmanng , Luisa Kent-Smithh , Jean-Claude Melchiori , Matthias Pirlichj , Hermann Scharfetterk , Annemie M.W.J Scholsl , Claude Picharda, ESPEN GUIDELINES; Clinical Nutrition (2004) 23, 1430–1453
  3. Bushman BA ed. (2017) ACSM`s Complete Guide to Fitness and Health, 2nd. ed. Human Kinetics
  4. Dijetetika, Roko Živković,-Zagreb: Medicinska naklada, 2002
  5. ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002 J. KONDRUP,n S. P. ALLISON,y M. ELIA,z B.VELLAS,z M. PLAUTHy; Clinical Nutrition (2003) 22(4): 415–421
  6. ESPGHAN/ESPEN/ESPR/(CSPEN) Guidelines on pediatric ; Clinical Nutrition 37 (2018) 2306-2459; working group on Pediatric Parenteral Nutrition: Christian Braegger, Jiri Bronsky, Wie Cai, Cristina Campoy, Virgilio Carnielli, Dominique Darmaun, Tamas Desci, Magnus Domellöf, Nicholas Embleton, Mary Fewtrell, Natasa FidlerMis, Axel Franz, Olivier Goulet, Corina Hartman, Iva Hojsak, Silvia Iacobelli, Frank Jochum, Koen Joosten, Sanja Kolacek, Berthold Koletzko, Janusz Ksiazyk, Alexandre Lapillonne, Szimonetta Lohne
  7. Heimer S. (2018) Zdravstvena kineziologija. Medicinska naklada, Zagreb
  8. Jurakic D. i Pedisic Z. (2019) Croatian 24-hour guidlines for physical activity, sedentary behaviour, and sleep: A proposal based on a systematic review of literature. Medicus, 28(2): 143-153
  9. Mišigoj-Duraković M i sur. (2018) Tjelesno vježbanje i zdravlje, 2. dopunjeno izdanje. Kineziloški fakultet, Znanje, Zagreb